Külgazdaság 2016/3-4

Konjunktúraelemzések 2016 tavaszán

Mind a világgazdaságban, mind a magyar gazdaságban mérsékelt növekedés vár- ható 2016-ban. A magyar GDP a kutatói prognózisok szerint, 3-2,8 százalékkal emelkedhet, a legbizakodóbb a Magyar Nemzeti Bank. A növekedést az uniós támogatások csökkenése visszafogja, amit a belföldi kereslet élénkülése csak részben ellensúlyoz. A fogyasztói árak stabilak maradnak, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg többlete tovább nő. Az államháztartás hiánya a GDP 2 százaléka körül alakulhat és az államadósság is tovább csökken. Bár a számszerű prognózisok nagy hasonlóságot mutatnak, a folyamatok megítélésében azonban érdemi különbségek vannak az egyes műhelyek között.
Karsai Gábor – GKI Gazdaságkutató Zrt.
Nagy Katalin – Palócz Éva – Kopint–Tárki Zrt.
Virág Barnabás – MNB
Várhegyi Éva – Pénzügykutató Zrt.
György László – Kutasi Gábor – Regős Gábor –  Századvég Gazdaságkutató Zrt.


A fiskális paktum helye és szerepe az európai válságrendezésben

BENCZES ISTVÁN

A szabályalapú gazdaságpolitika és az intenzív kormányköziség az Európai Unió elmúlt negyedszázados fejlődésének meghatározó építőelemei voltak. Nem véletlen ezért, hogy a 2008-ban Európát is elérő gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszok jelentős részben maguk is a tagállami politikai vezetőktől érkeztek és elsősorban a költségvetési politika mozgásterét kívánták korlátozni. A cikk bemutatja, hogy a 2012-ben német nyomásra elfogadott fiskális paktum mint kormányközi szerződés minden korábbinál szigorúbb peremfeltételek között elsősorban a már meglévő minimalista kormányzási rendszer tökéletlenségeinek kivédésére, a már elért eredmények konszolidálására törekszik. A széles értelemben vett politikai szolidaritás igényét felváltotta egyfajta eszköz- és hatékonyságközpontú szemlélet, amely az igazodás  és alkalmazkodás terhét a tagállamokra hárítja úgy, hogy közben jelentősen korlátozza a nemzeti szuverenitást.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: E02, E62, H60.

Megaregionális szabadkereskedelmi tárgyalások

CSÁKI GYÖRGY

 

ÚJ KÖNYVEK

 Deficit and Debt in Transition. The Political Economy of Public Finances in Central and Eastern Europe (Kovács Olivér)

Benczes István (szerk.)

Az etika és politika iránt érdeklődő Konfucius már Kr. e. 500 körül úgy tartotta, hogy ha az állam vezetői nem tesznek eleget saját kötelességüknek, akkor a népnek joga van fellázadni ellenük. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy a demokratikus politikai berendezkedés lehetővé teszi, hogy a politikai választások alkalmával a választópolgárnak módjában álljon úgy büntetni a felelőtlen vezetőket, hogy másokra adja le a voksát, akikről úgy sejti, hogy ők majd érdemben képesek lesznek a köz üdvére cselekedni.

 

JOGI MELLÉKLET

A fizetésképtelenségi eljárással összefüggő és ahhoz szorosan kapcsolódó, nemzetközi árufuvarozásból származó követelés érvényesítésének joghatósági keretei

JEZERNICZKI KATALIN

A tanulmány egy a fizetésképtelenségi eljárással összefüggő, nemzetközi árufuvarozásból származó követelés érvényesítésének, a joghatósági keretei meghatározására irányuló Európai Unió Bírósági döntés értékelését kívánja bemutatni. A tanulmány a Kintra-ügy mentén kíván elemzést nyújtani a fizetésképtelenségi eljárás és a csődeljárás különbségeire, az árufuvarozásból származó követelés érvényesítésére indított keresetnek mint „polgári és kereskedelmi ügyként” történő értelmezésére, a joghatóság meghatározásának nehézségeire, továbbá megkísérli elemezni az 1346/2000/EK rendelet és a 44/2001/EK rendelet, valamint a CMR egyezmény vonatkozó rendelkezéseit, azok összeütközését és koegzisztenciáját.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: K – Law and Economics; K12 – Contract Law; K33 – International Law

ÚJ KÖNYVEK

Arbitrando et curriculum bene deligendo –
Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából (Vadász Vanda)

Horváth Éva életútja éppen olyan tartalmas és változatos, mint a köszöntésére íródott tanulmánykötet. 1944-ben született Zalaegerszegen, tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Ezt követően egy külkereskedelmi vállalatnál helyezkedett el jogi előadóként, majd külkereskedelmi jogtanácsosként. Oktatói tevékenységét 1982-ben kezdte a Külkereskedelmi Főiskola tanáraként. Ezután jelentek meg első cikkei, tankönyve, választottbíráskodással foglalkozó átfogó monográfiái. 1989-től a Magyar Gazdasági Kamara jogi főosztályvezetője, majd a szervezet részeként működő Választottbíróság önállósulásával az intézmény ügyvezetője, később elnöke. Az intézmény élén a  álasztottbíráskodás fejlődését meghatározó közel húsz évet töltött. Részt vett az 1994. évi LXXI. törvény kidolgozásában, mely máig tartó hatállyal határozza meg a választottbíráskodás szabályait. 1999-től docensként, majd címzetes egyetemi tanárként oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, bevezetve az újdonságnak számító nemzetközi választottbíráskodás tantárgyát. Mind vendég-professzorként, mind választottbíróként tevékenykedett külföldön, képviselte hazánkat az ICC Nemzetközi Választottbírósági Bizottságában.  A háromnyelvű ünnepi kötet, mely két köszöntőt, egy életrajzot és tizenhét tanulmányt tartalmaz, méltó tisztelgés e kiemelkedő életpálya előtt.

Kategória: 2016. évi számok összefoglalója, Külgazdaság