Külgazdaság 2012/5-6

Voszka Éva: Mérleghinta. A Magyar Villamos Művek mint nemzeti bajnok

Csengődi Sándor: A külföldi közvetlen befektetések hatása a bérekre

Uliha Gábor: Az olajár makrogazdasági hatásai: mitől lett egyre gyengébb?

ÚJ KÖNYVEK Karsai Judit: A kapitalizmus új királyai. Kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban (Kállay László)

Losoncz Miklós: Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája (Zsugyel János)

A társadalmi hierarchia csúcsához privatizáción keresztül vezetett az út. Kolosi Tamás – Szelényi Iván: Hogyan legyünk milliárdosok? avagy A neoliberális etika és a posztkommunista kapitalizmus szelleme (Török László)

JOGI MELLÉKLET DrSzigeti Zsolt: Az előzetes értékelés (preliminary evaluation, PE) szerepe az eseti (ad hoc) választott bírósági eljárások során

ÚJ KÖNYVEK Fiona Macmillan: WTO and the Environment (Horváthy Balázs)

Külgazdaság, LVI. évf., 2012. május–június (4–40. o.)

Mérleghinta. A Magyar Villamos Művek mint nemzeti bajnok

Voszka Éva

Nemzeti bajnok teremtése nem új keletű jelenség, de ismét fi gyelmet érdemel, látva sok feltörekvő ország sikerét és a globális válság másutt is erőteljes állami beavatkozásra, kiterjedt támogatásokra építő, a protekcionizmust sem mellőző kezelését. A cikk korábbi kutatásunk (lásd: Antalóczy, 2006, valamint Voszka, 2008) folytatásaként a hazai energetika egyik kulcsszereplőjének sorsát mutatja be, illusztrálva azt a szélesebb körre is érvényes megállapítást, hogy az állam és a vállalat kapcsolata még ebben a különleges helyzetben is változékony, ambivalens. A tervgazdaság egyik kiemelt, az egész villamosenergia-ipart lefedő trösztje ugyanis – méretei és mindvégig elismert stratégiai fontossága ellenére – nem erős és sikeres vállalkozásként született újjá 1990 után, hanem rögös utat járt be, amíg a 2000-es évek második felében elérkezett a nemzeti bajnokká válás küszöbére, és ma már – vagy ma éppen – el is érte ezt a pozíciót.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: D73, H25, L52.

Külgazdaság, LVI. évf., 2012. május–június (41–77. o.)

A külföldi közvetlen befektetések hatása a bérekre

Csengődi Sándor

Számos kutatás igazolja, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok – függetlenül a fogadó országok fejlettségétől – magasabb béreket fi zetnek hazai tulajdonú versenytársaiknál. A működőtőke-áramlást leíró (kereskedelem)elméleti modellek e jelenségre legfeljebb spekulatív magyarázatokat szolgáltatnak (egyelőre), miközben az empirikus kutatások változatos és az elméleti implikációkkal gyakorta ellentétes eredményeket prezentálnak. A cikkben a szerző ezért részletesen áttekinti a külföldi tulajdonú vállalatok által fi zetett magasabb bérek lehetséges elméleti magyarázatait és a kutatások eredményei tükrében értékeli az empíria és az elmélet konzisztenciáját.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: J31, F23.

Külgazdaság, LVI. évf., 2012. május–június (78–92. o.)

Az olajár makrogazdasági hatásai: mitől lett egyre gyengébb?

Uliha Gábor

Az 1970-es és 1980-as években világszerte jelentkező stagfl ációs periódusokat a legtöbb elemző az olajválságok következményének tartja, a bevezető makrogazdasági tankönyvek pedig előszeretettel hozzák fel mint az aggregált kínálat visszaesésének empirikus példáját. Az elmúlt tíz évben a kőolaj reálára ismét hasonló emelkedésen ment keresztül, stagfl ációt mégsem tapasztaltunk. A tanulmány ennek okaira próbál rávilágítani a szakirodalom bemutatásán keresztül. Mi mozgatja az olaj árát, és ennek milyen makrogazdasági következményei lehetnek? Vajon e hatások volumene enyhült-e az elmúlt 40 év folyamán, és ha igen, akkor mi ennek a csökkenő hatásnak az eredete? E kérdések megválaszolása mellett a cikk betekintést nyújt azokba a legújabb elméletekbe is, amelyek szerint a makrogazdasági következmények előrejelzéséhez nem elég az árváltozás ismerete, fi gyelembe kell vennünk az azt kiváltó okokat is.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: E32, Q43.

Az előzetes értékelés (preliminary evaluation, PE) szerepe az eseti (ad hoc) választott bírósági eljárások során

DrSzigeti Zsolt

A tanulmány kísérletet tesz arra, hogy defi niálja és leírja az ad hoc választott bírósági eljárás egy olyan – a szerző által a gyakorlatban már kipróbált, de a szakirodalomban dogmatikailag még nem meghatározott – eljárási módszerét, amelynek célja az UNCITRAL rugalmas keretszabályainak, valamint a vonatkozó hazai törvény rendelkezéseinek, továbbá az intézményes és eseti választott bíróságok „mintaszabályzatainak” felhasználásával a hatékonyság növelése. Ennek érdekében kidolgozásra kerül az „előzetes értékelés” (preliminary evaluation, PE) fogalma és metodikája, elhelyezkedése az Alternative Dispute Resolution (ADR) rendszerében és elhatárolása a hasonló jellegű eljárási módszerektől. A módszer segíti a jogvitarendezés lehetséges kimenetelének korai szakaszban történő, szélesebb körű ténybeli és jogi megalapozottságát, ez pedig lerövidítheti a döntéshozatali mechanizmust.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: K49.

Kategória: 2012. évi számok összefoglalója, Külgazdaság