Adatvédelmi nyilatkozat

A Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány A GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány
Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 37-39.
Nyilvántartási száma: 01-01-0001282
Adószáma: 19659963-2-42
Képviselője: Nagy Katalin
Az általunk kezelt személyes adatai:

Intézményünk tevékenységi köre: tudományos tevékenység, kutatás és kutatás támogatása; lapkiadás; ösztöndíjak nyújtása. A törvény által meghatározott adatokat tartjuk nyilván.

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy kapcsolatot tarthassunk Önnel, illetve a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeink miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve az Önnel kötött szerződés. Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük. Irányadó a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A személyes adatait a törvény által meghatározott ideig kezeljük. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:

Az Önnel kötött szerződés tartalmazza a jogszabályban előírt adatokat. Az adatkezelési hozzájárulás így csak a törvényben meghatározott határidő letelte után lehetséges.

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:

Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weboldal: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391-1400