Külgazdaság

A KÜLGAZDASÁG célja és küldetése

A Külgazdaság a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány nagy múltú folyóirata, amely 1954 és 1971 között Külkereskedelem, 1972-től jogfolytonosan Külgazdaság néven jelent, illetve jelenik meg. A névváltásban kifejezésre jutott Magyarország mind erőteljesebb bekapcsolódása a nemzetközi munkamegosztásba. A folyóirat első része gazdasági, a második gazdasági jogi írásokat tartalmaz.

A Külgazdaság küldetése fórum biztosítása a hazai és külföldi tudományos és elemző műhelyeknek, kutatóknak, oktatóknak és más szakembereknek közgazdasági és gazdasági jogi kutatási eredményeik közzétételére. Ennek révén publikációs fórumként kíván hozzájárulni a szerzők egyetemi és kutatóintézeti pályafutásának megalapozásához, tájékoztató orgánumként a gazdasági felsőfokú képzésben tanulók és oktatók, valamint a szakmai és a tágabb közvélemény gazdasági és gazdasági jogi ismereteinek bővítéséhez és mélyítéséhez.

A Külgazdaság célja olyan elemző jellegű írások közlése, amelyek tárgya széles körű érdeklődésre számot tartó aktuális globális és hazai gazdasági és gazdasági jogi kérdések elemzése. Ezzel összefüggő további cél a folyóirat szakmai színvonalának, a tudománymetriai mutatószámok alakulásában tükröződő hazai és nemzetközi láthatóságának, elérhetőségének, megítélésének és vonzerejének javítása mind az olvasók, mind az eddigi és a jövőbeli potenciális szerzők számára. Hosszabb távú cél a nemzetközi megjelenés angol nyelven.

A Külgazdaság a közgazdaság-tudomány és más társadalomtudományi diszciplínák területéről közöl eredeti kutatási eredményeket bemutató makro- és mikrogazdasági szemléletű, illetve a kettő határterületén elhelyezkedő tanulmányokat, továbbá tudományos tájékoztatókat és recenziókat. A tanulmányok lektorálásának formája a kettős vak eljárás (double blind peer review).

A Külgazdaság profilja általános értelemben a nemzetközi szemléletű elméleti és alkalmazott közgazdaságtanhoz kapcsolódik. Súlyponti terület a gazdasági növekedés és egyensúly, a gazdaságpolitika és a gazdasági szabályozás, a pénzügy, a globalizáció, a nemzetközi kereskedelem, az áru- és nyersanyagpiacok, az európai integráció, a közép- és kelet-európai országok gazdasága, a vállalati szféra és a vállalkozások. A jogi melléklet aktuális hazai és külföldi jogi kérdésekről szóló elemzéseket közöl. Elsősorban itt találkozhat az olvasó a versennyel, a versenypolitikával és a versenyszabályozással foglalkozó írások.

A Külgazdaság évente kiküldött körkérdéseivel a gyakorlati közgazdászok nézeteinek is teret ad. A gazdaságkutató műhelyekben párhuzamosan készített konjunktúra- és tematikus elemzések átfogóan tárgyalják a nemzetközi és a hazai gazdasági és pénzügyi folyamatokat.

A Külgazdaságban megjelenő cikkek olvasóinak célcsoportját a közgazdászképzésben részt vevő hallgatók, a kutatóhelyek, az államapparátus, a szakmai szervezetek és a vállalati szféra szakemberei alkotják.

A Külgazdaság szerkesztősége

A szerkesztőbizottság tagjai

Halmai Péter (a szerkesztőbizottság elnöke), Ádám Zoltán, Bruszt László, Csaba László, Csáki György, Gács János, Halpern László, Julius Horvath, Kapás Judit, Karsai Gábor, Köves András, Laki Mihály, Landau Edit, Oblath Gábor, Palócz Éva, Pete Péter, Richter Sándor, Schweitzer Iván, Szalavetz Andrea, Tóth István György, Várhegyi Éva.

Szerkesztőség

Főszerkesztő: Losoncz Miklós (e-mail: losoncz.miklos@uni-bge.hu)

Szerkesztők: Farkas Zoltán (e-mail: zoltan.farkas@kopint-tarki.hu)

Korrektor: Siklósi Ágnes

Szerkesztőségi titkár: Rózsás Erika (e-mail: erika.rozsas@kopint-tarki.hu)

Tördelés: Király és Társai Kkt. (cégvezető: Király Ildikó)

Jogi szerkesztők

Horváthy Balázs (e-mail: horvathy.balazs@tk.mta.hu),Raffai Katalin (e-mail: raffai.katalin@jak.ppke.hu), Szabó Sarolta (e-mail: szabo.sarolta@jak.ppke.hu), Ziegler Dezső Tamás (e-mail: ziegler.tamas@tatk.elte.hu)

A Külgazdaságban megjelent cikkeket 2019-ben lektorálták:

Antalóczy Katalin, Benczes István, Csaba László, Csáky György, Csicsmann László, Győrffy Dóra, Karsai Gábor, Losoncz Miklós, Mellár Tamás, Matheika Zoltán, Muraközy László, Réti Tamás, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Szunomár Ágnes, Vakhal Péter, Vince Péter, Vincze János.

A szerkesztőség elérhetősége: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.; 1518 Budapest, Pf. 71.

Telefon: + 36 1 309 26 95

Fax: +36 1 309 26 47

E-mail: kulgazdasag@kopint-tarki.hu

A szerkesztésért felel: Losoncz Miklós főszerkesztő

Kiadja a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány, 1065 Budapest, Nagymező utca 37–39. A kiadásért felel: Palócz Éva, a Kuratórium elnöke (e-mail: eva.palocz@kopint-tarki.hu)

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány Külgazdaság című folyóiratának honlapja: www.kulgazdasag.eu, illetve www.kopintalapitvany.hu

Megjelenik kéthavonta összevont számok formájában a páros hónapok 26. napján.

Indexáltsági állapot:

Hazai:

Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztálya:

 • IXGJO / Regionális Tudományok Bizottsága [ 1901.11.30 – ]: B
 • IXGJO / Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság [ 1901.11.30 – ]: B
 • IXGJO / Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság [ 1901.11.30 – ]: A
 • IXGJO / Szociológiai Tudományos Bizottság [ 1901.11.30 – ]: C
 • IXGJO / Állam- és Jogtudományi Bizottság [ 1901.11.30 – ]: D
 • IXGJO / Politikatudományi Bizottság [ 1901.11.30 – ]: A

Forrás: https://www.mtmt.hu/klgazdasg

Nemzetközi:

 • EBSCO

HU ISSN 0324-4202

Külgazdaság rendelés

  Előfizetési díj egy évre: 10.800 Ft, egy összevont szám ára: 1.800 Ft, korábbi évfolyamokban megjelent egyes számok ára: 1500-750 Ft.

  A Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagjai számára a szerkesztőség előfizetés esetén 33% kedvezményt ad.

  Könyvtárak, egyetemek, főiskolák, valamint egyetemi és főiskolai hallgatók korlátozott számban postaköltségért megrendelhetik a Külgazdaság 2000 és 2006 közötti évfolyamait, valamint 1500 forintért a 2012-2014-es évfolyamok egyes példányait.

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet